El perquè de la perspectiva de gènere

Tania Verge
Professora de Ciència Política a la UPF

La setmana pasada apareixia en el diari ARA una columna d’opinió sobre el Marc general per a la incorporació de la perspectiva de gènere en la docència universitària publicat per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya). Com a integrant del grup d’expertes amb l’encàrrec d’elaborar aquest document, agraeixo a l’autor de la columna la seva difusió i a l’ARA l’oportunitat de rèplica davant la representació desinformada i errònia d’una política que beu d’un mandat del Parlament de Catalunya (la llei 17/2015 d’igualtat efectiva de dones i homes) i que ha estat reconeguda com a bona pràctica per l’European Institute for Gender Equality (l’organisme especialitzat de la Unió Europea per promoure la igualtat).

Llegeix l’article sencer aquí

Log in with your credentials

Forgot your details?