Proposta per la Desescalada Covid19 a Ca la Dona (15/06/2020)

Per tal de garantir la seguretat de totes les sòcies, amigues, treballadores, col·laboradores,activistes de Ca la Dona i persones externes ens plantegem el desescalament del confinament amb la lògica feminista de posar la salut i la seguretat de les persones per davant de tot. 

És important minimitzar riscos i cal responsabilitzar-nos de la higienització dels espais que ocupem i de tots els elements que toquem. La casa és de totes i necessita el compromís de cura per part de totes.

És per això que seguint les instruccions de Sanitat, anem adaptant el funcionament de la casa amb aquest pla que contempla un seguit de mesures organitzatives, ambientals i de protecció personal adaptades a l’ús de la casa per part dels grups i sòcies.

Mesures organitzatives

 1. Mentre aquestes mesures estiguin actives, la Comi incorporarà a totes les reunions un punt de seguiment i coordinació, a fi de vetllar pel bon funcionament i considerar les possibles adaptacions. És molt important estar atentes als ajustos que es vagin proposant, de forma setmanal.
 2. Les propostes d’adequació dels espais de treball-activitat i les mesures de seguretat acordades es compartiran amb les altres secretaries per tal que puguin adequar el seu funcionament i espais de treball amb aquest pla.
 3. És tasca de totes les diferents secretaries, grups i sòcies de Ca la Dona vetllar en tot moment pel compliment de totes les mesures de seguretat i higiene i de l’organització d’espais de treball i activitats.
 4. Per tal de minimitzar el contacte es prioritzarà el teletreball, tot atenent a les circumstàncies personals i de risc de salut de cada treballadora, i ajustant l’organització i la càrrega de treball a les possibilitats reals en cada cas.
 5. Es coordinaran les visites a la casa, totes elles destinades a treball presencial ineludible per tal d’assegurar les mesures de seguretat.
 6. Es facilitarà a les treballadores de Ca la Dona mascaretes i protectors facials. Igualment, se n’oferiran a les treballadores d’altres secretaries.
 7. La casa restarà tancada al públic durant les fases 1,2 i 3. Només s’obrirà per a reunions de grups i per a les atencions presencials imprescindibles. Es demana al grups que prioritzin les reunions virtuals fins aquella data.

Insistim en que els grups han de programar les activitats i fer-nos arribar la informació a la Secretaria, per tal de poder-ho coordinar i preveure la seguretat per a totes.

En aquest sentit, l’actualització a 15 de juny inclou el fet d’ampliar l’obertura a totes les plantes, en el benentès que podem mantenir la independència entre elles i destacant que és molta més superfície a desinfectar i a coordinar amb els costos que això comporta.

 1. Per a les atencions presencials serà imprescindible cita prèvia i caldrà arribar puntualment a l’hora establerta. Ca la Dona no habilitarà sala d’espera. Serà responsabilitat dels grups que es facin càrrec d’atencions externes rebre les persones a l’entrada de la casa i facilitar-los mascareta (si no en porten) i gel hidroalcohòlic,així com vetllar pel compliment de totes les mesures de seguretat establertes, fins el moment de la sortida.
 2. Per a reunions internes de grups/secretaries, caldrà establir un horari de disponibilitat d’espais amb reserva prèvia a secretaria, de manera que no coincideixin més de dues reunions alhora. Preveure el temps de desinfecció posteriora càrrec de cada grup i 15 minuts de ventilació.En fase 1, a Barcelona, màxim 10 persones reunides guardant  distància física.En fase 2,màxim 15 persones.
 3. Es penjaran cartells amb informació sobre les mesures de protecció personal que caldrà observar en tot moment:
 • en accessos a escales
 • interior de l’ascensor (només 1 persona, en casos imprescindibles)
 • a les portes de les sales
 • lavabos

I també:

 • Cartells indicant l’aforament màxim a cada espai
 • Cartells de “prohibit l’ús” a l’office i a les sales de reunions i lavabos no habilitats.
 • Cartell a l’entrada, cap a fora, indicant l’ús obligatori de la mascareta per entrar a la casa.
 • Senyalització d’orientació d’entrada i sortida del’edifici i de mobilitat dins la casa. 
 • Cartells a l’escala: “En cas de coincidir, la que puja, ha d’esperar a que passi la que baixa i en apropar-se, girar cares en direcció contrària.”

Mesures ambientals

 1.  S’implementarà un pla de neteja i desinfecció específic mentre duri la situació d’emergència sanitària.
 2. Un cop realitzada la neteja general (servei extern), es farà manteniment de neteja cada dia dels espais comuns utilitzats. Els grups ens responsabilitzarem col·lectivament de la neteja del espais que haguem utilitzat.
 • Tindrem a disposició dels grups els productes de neteja adients
 • Durant la neteja obrir les finestres un mínim de 10 minuts
 • Atenció especial a la neteja de poms, zones de contacte de portes, manetes, finestres, interruptors de la llum, aparells i teclats d’interfonia o de control d’accés, botoneres d’ascensors i mànecs de les portes, reposa braços de cadires, baranes d’escales, penjadors, cadires, taules i wc.

Sistema d’informació de l’estat neteja/ús dels espais

 • Cartolina color verd: neteja realitzada
 • Cartolina color vermell: espai utilitzat

4. Ventilació natural, si és possible i porta d’emergència oberta.

5. No es podrà fer servir l’office ni la cuina durant les fases 1, 2 i 3. No utilitzar l’ascensor a excepció de casos de mobilitat reduïda ihaurà gel netejador a l’entrada de la casa, lavabo i entrada de la planta oberta.

6. A l’entrada de Ca la Dona i a l’entrada de la planta habilitada hi hauran cubells amb tapa i pedal per llençar material residual (màscares, papers de neteja, mocadors,etc) i gel netejador a tot arreu.

Mesures de protecció personal

Cal entrar a Ca la Dona amb mascareta. Totes les sòcies/amigues que entrem a la casa haurem de portar la nostra mascareta que utilitzarem en tot moment, durant les reunions i en els espais compartits.

A l’entrar a l’edifici cal rentar-se les mans amb el gel netejador i sobretot quan es toqui algun objecte (mànec de porta, claus, taula, botó ascensor, interruptors llums o barana de l’escala…)

Cada grup haurà de garantir la neteja i desinfecció de la sala i els espais comuns un cop acabada la reunió.

Log in with your credentials

Forgot your details?