“Il·lustre Col·legi d’Advocats i Advocades de Barcelona”

Benvolgudes sabeu que la reivindicació per un ús d’un llenguatge inclusiu, no sexista, que visibilitzi les dones és un no parar i és feina de totes. Les companyes de la Comissió de dones Advocades de l’ICAB han presentat esmena pel canvi de nom, en el marc de reforma dels Estatuts. Aquest divendres 6 de febrer, a les 10h, hi ha la votació. A la sessió de Consell de Dones de Barcelona han presentat l’esmena i tenen tot el suport: a votar pel femení! Aquí us deixem la informació de la Comissió de Dones Advocades del Col·legi:

La Comissió de Dones Advocades, amb el recolzament d’altres companyes i companys hem presentat una esmena al nom del col·legi per tal de que aquest passi a denominar-se “Col·legi d’Advocats i Advocades de Barcelona”.

Creiem que ja ha arribat l’hora de que les dones advocades estiguem visibles en el nom del Col·legi. De la mateixa manera que el _Col·legi de Tortosa ja ho va fer l’any 2009.Aquesta és una reivindicació de la Comissió de Dones des de sempre i ens agradaria que el divendres dia 6 de febrer a les 10 del mati vinguessis a la darrera sessió de la Junta General Extraordinària a la Sala d’actes del Col·legi, per tal de que votessis la nostra esmena.

Pilar Rebaque Mas. Comissió Dones Advocades

L’ESMENA

L’esmena que presentem és en relació a la denominació del Col·legi, per tal que aquest passi a denominar-se “Il·lustre Col·legi d’Advocats i Advocades de Barcelona”.

L’esmena  afectaria així mateix a determinats articles de la proposta d’estatuts col·legials on surti el nom de la corporació.

Abans d’entrar en la defensa pròpiament,  fer un reconeixement a la Junta de Govern per haver fet el pas de plantejar-se el canvi de nom del Col·legi, però lamentem molt que no hagi tingut la sensibilitat i hagi tancat les orelles a la denominació proposada per la comissió de dones, tenint en compte que ja va ser l’esmena més votada en la darrera reforma d’estatuts l’any 2009.

La Memòria justificativa de  la proposta d’estatuts, en relació a la denominació de la corporació, diu que “Se substitueix la denominació de la corporació, per la de “Il·lustre col·legi de l’Advocacia de Barcelona”, denominació que té caràcter genèric i que es considera una solució preferent davant les dobles denominacions”.

En primer lloc s’ha de dir que no té el mateix significat “Col·legi de l’Advocacia” que “Col·legi d’Advocats i Advocades”, hem de veure quin és el significat de les paraules.

El Diccionari de la Llengua Catalana de l’ Institut d’Estudis Catalans és el nostre diccionari normatiu i defineix:

Advocat, advocada, m i f, Persona que té per professió de patrocinar en judici les causes civils i criminals o de donar parer sobre qüestions de dret…

Advocacia : Professió d’advocat, advocada.

Col·legi : Societat o corporació de persones de la mateixa professió.

Advocacia no es pot utilitzar com un genèric referit a les dones i els homes que exerceixen la professió, ja que només significa la professió de l’advocat o l’advocada. No hi ha altra manera de referir-nos a les persones que exerceixen la professió de l’advocacia que dir, advocats i advocades.

Per tant la utilització del llenguatge s’ha de cenyir al seu significat estricte vigent en aquests moments i que ve determinat pel diccionari normatiu.

Els col·legis professionals, apleguen a les persones que exerceixen una determinada professió i tal com diu la Llei de Col·legis Professionals de Catalunya, “és un vehicle de participació de les persones col·legiades i té com a finalitat vetllar per l’actuació d’aquestes persones”.

Per contra, els Consells de Col·legis professionals apleguen a les corporacions que agrupen aquestes persones i tenen com a finalitat la representació i la defensa general de la professió, per això els Consells de Col·legis s’anomenen “Consejo General de la Abogacia”,  i a Catalunya “Consell de l’Advocacia Catalana”.

D’acord amb el seu objecte i finalitat el nom de la corporació ha de correspondre a allò que és, una entitat que aplega a les persones que exerceixen una determinada professió. Per tant com tots els col·legis professionals el seu nom s’ha de referir a aquestes persones.

El que es planteja  és adequar el nom a la realitat social de les persones professionals que formen el col·legi de manera que, si bé des de la seva fundació es referia als homes, que eren els únics als quals els era permès d’exercir-la, ara ha arribat el moment de reflectir, en el nom del col·legi, que s’hi apleguen tant homes com dones, de la mateixa manera que s’ha fet en d’altres professions originàriament femenines, en les quals en l’actualitat s’hi han incorporat homes.

Així doncs i en conseqüència el nom del col·legi ha de ser “Col·legi d’Advocats i Advocades de Barcelona”.

En segon lloc perquè el Col·legi s’ha d’anomenar “Col·legi d’Advocats  i Advocades”.

En aquest moment el nombre de dones advocades col·legiades al Col·legi de Barcelona, suposa més de la meitat del cens col·legial, amb un augment considerable de dones que s’incorporen a l’exercici professional cada any, per tant no té cap lògica que no siguem visibles en el nom de la institució.

No hem d’oblidar que en aquest aspecte el Col·legi de Tortosa, ja en la reforma estatutària de l’any 2009, va ser el primer que va fer el canvi d’adequar la denominació a la realitat social, fonamentant-ho entre d’altres arguments, en què era un acte de justícia. El Col·legi de Tortosa es denomina des de llavors “Col·legi d’Advocats i Advocades de Tortosa”.

Dins de l’àmbit de la igualtat i no discriminació per raó de gènere, i d’acord amb l’esperit de la Llei Orgànica 3/2007 per a la igualtat efectiva entre dones i homes, s’ha de fer patent la presència de les dones en la llengua, com a manera de fer notar i de donar valor al seu paper en la societat. Tal com diu la professora Eulalia Lledó “La llengua no és sexista, el que és sexista és la ideologia, la ment de les persones”.

La denominació actual del nom del Col·legi és un acte discriminatori al qual cal posar fi, i no s’hi posa amb la proposta de modificació de la Junta de Govern.

La llengua, com a construcció humana que és, pot anar canviant i és susceptible de ser modificada de manera conscient, s’ha de fer patent la presencia de les dones en la llengua, per donar valor i fer visible el seu paper dins la societat. S’ha d’adaptar el llenguatge i abandonar qualsevol ús discriminatori.

Dir advocacia és utilitzar un eufemisme, per no dir advocades, Si durant més de 150 anys s’ha dit Col·legi d’Advocats, des de fa 87 anys hi ha advocades que en formen part, i en aquests moments les dones advocades som més del 50% del cens col·legial, ha arribat el moment de dir simplement “Col·legi d’Advocats i Advocades”. Mantenir la proposta de la Junta és mantenir la discriminació envers les dones advocades.

I com diu el poeta :  “hem de retornar el nom de cada cosa”.

Moltes gràcies.

+INFORMACIÓ

COMISSIÓ DONES ADVOCADES ICAB

Log in with your credentials

Forgot your details?