Comunicat del Moviment Feminista 7N davant els nous feminicidis

814438615_65398

Hores després que el 7 de novembre casi mig milió de dones i homes de tot el territori de l’Estat ens manifestéssim contra les violències masclistes, des d’Atocha fins la Plaza de España a Madrid, una dona de 28 anys ha estat assassinada a Baena (Còrdova) i a Llíria (València) un agressor amb una ordre d’allunyament ha disparat a frec de roba a la seva exparella, que passejava amb un fill de quatre anys i a la seva ex sogra. Avui, una altra dona ha estat assassinada a cops per la seva parella a Gijón. aquestes quatre noves víctimes mortals evidencien la necessitat de redoblar els esforços de tota la societat i dels poders públics per aturar aquesta sangría.

El Ministre de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat ha negat, des d’un acte del seu partit, que hi hagi hagut retallades en la lluita contra la discriminació i la violència de gènere. Li responem que el 2015 la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género i el Instituto de la Mujer tenen respectivament un 16 i un 45% menys de pressupost que el 2009.

COMUNICAT DE PREMSA MOVIMENT FEMINISTA 7N

Cents de mils de persones es varen trobar el 7 de novembre a Madrid per a protestar per les violències masclistes i exigir que aquestes siguin considerades qüestió d’estat. Organitzacions feministes de tots els territoris d’Espanya aconseguiren que la trobada s’hagi convertit en un moment històric de reivindicació del moviment feminista. La majoria de la societat civil va donar el seu suport a les reivindicacions i a la mobilització convocada pel feminisme i en donem les gràcies.

El 7N no serà una fita més per a les nostres reivindicacions, ha estat el primer pas d’una campanya d’accions dirigides a l’eradicació de la violència vers les dones i les nenes i també la promoció de les polítiques d’igualtat entre dones i homes. Des del moviment feminista denunciem:

La política de retalllades no només és denunciada per nosaltres, les feministes, les dades que aporta el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a través de la publicació anual dels Presupuestos Generales del Estado, assenyalen una retallada sistemàtica en les partides pressupostàries dedicades a la lluita contra la violència de gènere del 22% entre els anys 2011 y 2015.

Les retallades pressupostàries estan posant en risc la vida i la salut de mils de dones, víctimes de violència masclista i també dels seus fills i filles, tal i com confirmen les recomanacions, observacions i preocupacions emeses per les persones expertes de Nacions Unides l’any 2015. Als informes elaborats pel “Grupo de Trabajo sobre la Cuestión de la Discriminación contra la Mujer en la legislación y en la práctica”, del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas i pel Comité de la CEDAW a través de les “Observaciones Finales” a l’Estat espanyol, ambdòs organismes es mostren contundents en aquesta matèria, com fins ara mai abans, Nacions Unides no s’havia pronunciat.

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/ESP/CO/7-8%20&Lang=Sphttp://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?m=188

En ambdòs casos, insten urgentment al Gobierno de España que prengui mesures amb la màxima diligència possible per tal d’evitar que la crisi econòmica serveixi d’excusa en les retallades dels serveis d’atenció a les víctimes, i també enfront de la manca de polítiques públiques dirigides a la lluita contra la violència vers les dones.

El Conveni d’Istambul segueix sense ser implementat malgrat que fa un any que va entrar.en vigor. El Conveni estableix l’obligació per part de l’estat de reformes legislatives profundes per tal que siguin incloses totes les violències de gènere: la violència sexual, la trata de dones amb finalitat d’explotació sexual, l’assetjament sexual laboral o la mutilació genital femenina, entre d’altres.

Denunciem la violació sistemàtica del nostre dret fonamental a la vida i a la dignitat humana recollit a la constitució.

Des del moviment feminista exigim:

Que la lluita contra el terrorisme masclista sigui una qüestió d’estat.

Que es desenvolupi i s’implementi el Conveni d’Istambul i el compliment de les recomanacions de la CEDAW, i es reformi la llei 1/2004 per tal que estiguin recollides totes les formes de violència contra les dones.

Que tota la societat i les seves organitzacions i institucions es comprometin en aquesta lluita.

Que la lluita i els recursos incloguin tant la violència que exerceix la parella o ex-parella com les agressions sexuals, l’assetjament sexual en l’àmbit laboral, la trata amb finalitat d’explotació sexual/laboral de dones i nenes i totes les instàncies masclistes.

Que totes les instàncies de govern es comprometin realment en la prevenció i eradicació de les violències masclistes, i també en l’assistència i reparació de totes les dones en situació de violència, independentment de la situació administrativa en què es trobin les dones.

Que l’accent es posi en la protecció de les afectades, facilitant diferents sortides que impliquin una veritable recuperació vital, econòmica i social d’elles i dels seus fills i filles.

Que la prevenció sigui una política prioritària, que inclogui un sistema coeducatiu en tots els cicles, la formació específica per a tot el personal professional que intervé en els processos, els mitjans de comunicació, la producció cultural i societat civil en la lluita contra les violències masclistes

Que els mitjans de comunciació es comprometin a fer un tractament adequat de les diferents violències masclistes, visibilitzant-les tot evitant el sensacionalisme morbòs en els seu tractament i emprant un llenguatge i unes imatges no sexistes.

L’eliminació de la custòdia compartida imposada i el règim de visites a les criatures dels maltractadors condemnats. La retirada i la no cessió de la pàtria potestat als maltractadors.

Més informació i entrevistes

comunicacion7noviembre@gmail.com

Log in with your credentials

Forgot your details?